Privacybeleid

Over ayurvedaconsult.nl
Ayurvedaconsult.nl heeft als doel om ayurveda behandelaars te presenteren en de aanvraag van consulten door cliënten te faciliteren.
Dit wordt gedaan middels de website: https://ayurvedaconsult.nl.

Privacyverklaring
Ayurvedaconsult.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Onderstaande contact is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-06-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • behandelaargegevens zoals onder sectie “voor behandelaars”
 • cliëntgegevens zoals onder secite “voor cliënten”.

Voor behandelaars
Gegevens uit formulieren die behandelaars invullen bij aanmelding, worden gebruikt om een webpagina voor betreffende behandelaar te maken en in stand te houden. De formulieren, zoals u die heeft ingevuld, worden bewaard omdat dat van belang kan zijn voor eventuele latere correcties en aanvullingen op uw webpagina.
Ingevulde adresgegevens kunnen ook benut worden om in het kader van ayurvedaconsult.nl contact met u op te nemen.
Indien u de bevoegdheid verkrijgt om in te loggen om uw webpagina of onderdelen daarvan te beheren, worden uw gebruikersnaam inclusief gegevens die daarvoor van belang zijn, inclusief de gegevens op de profielpagina die u eventueel aanmaakt, door ons bewaard.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Voor cliënten
Wanneer u bij een behandelaar een aanvraag voor een consult doet of om informatie vraagt, worden de gegevens die u invult rechtstreeks naar de behandelaar gestuurd. De behandelaar gebruikt betreffende gegevens voor adminstratieve doeleinden om het consult voor te bereiden. Het is de bedoeling dat uw behandelaar de gegevens enkel benut ten dienste van het consult, maar als ayurvedaconsult.nl kunnen wij dit niet garanderen: de behandelaar heeft daarin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, conform de voorschriften van de beroepsvereniging waarbij de behandelaar is aangesloten. [Lidmaatschap van de beroepsvereniging staat vermeld op de webpagina van de behandelaar.]
Tevens worden de aanvraag-formulieren van de cliënt , als een backup, door ayurvedaconsult.nl bewaard. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn als, om welke reden dan ook, het formulier de behandelaar niet of slechts gedeeltelijk bereikt heeft, per ongeluk gewist is of wat dan ook.

Contactformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als, voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan,. naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.
Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Advertenties
Het kan zijn dat via onze websites advertenties vertoond worden.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook kan het zijn dat ook via derden die door ons zijn ingeschakeld cookies worden geplaatst.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw webpagina in stand te houden en/of eventueel te beheren; of zolang als nodig als backup voor de gekozen behandelaar; of zolang als van belang voor optimalisatie van de website ayurvedaconsult.nl zelf.
Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Ayurvedaconsult.nl
Muni Consultancy
p/a W. Burgmans
Vrijenbergweg 60
7371 AB Loenen
info@ayurvedaconsult.nl