Op de dag van dit schrijven, 15 juli 2016, was hier in het anders zo rustige Bad Homburg de wrede aanval in Nice, waarbij veel mensen het leven verloren, het gesprek van de dag. Liberté, Egalité, Fraternité – Vrijheid, gelijkheid, broederschap was in 1789 het motto van de Franse Revolutie en jaarlijks wordt dit op 14 juli in Frankrijk als een nationale feestdag herdacht. Dit motto wordt in deze tijd hard op de proef gesteld.
Dit gebeuren in Nice maakt me erg verdrietig. Het lijden is voor allen onberekenbaar groot: voor de slachtoffers, die hun vreugde met elkaar wilden vieren; voor hun verwanten, die hun geliefden in een paar seconden verloren ; voor de dader of daders die in volledige geestelijke verwarring en onwetendheid handelde; voor buitenlanders en moslims die met iedere daad meer en meer onder algemene verdenking komen te staan; voor onze westerse samenleving, die steeds meer verdeeld lijkt te raken.

LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Mot

Als één van de vertegenwoordigers van de Ayurvedische geneeskunde en levenscultuur in het Westen, zie ik het als mijn taak om Ayurvedische waarden en gedragsadviezen met u delen. In de toekomst zal ik in mijn Blog, naast uiteenzetting van de Ayurvedische basisbegrippen, ook meer en meer persoonlijke verhalen en wereldgebeurtenissen vanuit een Ayurvedisch perspectief bespreken en concrete voorstellen voor verandering doen.
SADVRITTA betekent “het juiste gedrag” in overeenstemming met de ethische en morele waarden. In Ayurveda is kennis bedoeld om de wetten van de natuur te benutten en vervolgens hiermee in overeenstemming een gelukkig leven te leiden, voor het welzijn van allen. De praktische toepassing van Sadvritta in het leven van alledag bevordert tolerantie, begrip en behulpzaamheid. Het grootste WIN-WIN-model ooit …
Op mijn wandeling naar ons Ayurvedische centrum zag ik een moeder met haar dochter in een Frans Café zitten; de dochter was met haar smartphone bezig en bracht verslag uit over de huidige gebeurtenissen in Nice. De moeder sprak met zeer afwijzende gezichtsuitdrukkingen tegen haar en ik kon steeds vreemdelingenvijandige woorden als ‘wegsturen’ en ‘deporteren’ horen. Een houding die geen probleem fundamenteel oplost en de loopgraven alleen maar verdiept.
Sadvritta behoort tot Ayurvedische gezondheidsleer “Svasthavritta” en beschrijft de sociaal morele aspecten van een gezond leven. Door Sadvritta beschouwen we onze gezondheid en onze levens realiteit vanuit een ruimer perspectief, als deel van een groot geheel, waarmee we verbonden zijn. Dit stelt ons in staat om onnodige stress, psychische en psychosomatische ziekten effectief te voorkomen.
2000 jaar geleden formuleerde de Ayurveda zijn beeld van de mens als volgt:
“De activiteiten van alle wezens zijn erop gericht om het geluk te bereiken en leed te voorkomen. Door het verschil tussen weten en niet weten kunnen activiteiten onderverdeeld worden in wegen en omwegen. ”
Van nature hebben mensen geen slechte aard of terroriseren ze andersdenkenden. Onder bepaalde omstandigheden, zoals armoede, gebrek aan onderwijs en respect, kunnen ervaringen van geweld en menselijke teleurstellingen elke duistere ontwikkeling voortbrengen en tot leedbrengende acties leiden.
De Ayurveda vraagt ons om alle mensen, ongeacht hun afkomst, huidskleur of wereldbeschouwing, met de waarden van respect, tolerantie en hulpvaardigheid zorgzaam tegemoet te treden. Dit is niet altijd gemakkelijk, maar juist in deze tijd is er geen ander alternatief. De kracht van de liefde en compassie zal altijd sterker zijn dan die van woede en vergelding.
Onder de term Achara Rasayana worden in de Ayurveda concrete regels voor een nobel gedrag dat harmonie en geluk tot gevolg heeft, beschreven.
Graag citeer ik een passage uit onze Ayurvedische “Bijbel”, de Charaka Samhita:
“Men moet de dingen niet ongeduldig of fors tegemoet treden;
Men moet op een passende manier voor het onderhoud van afhankelijke personen zorgen;
Men moet zijn vreugde met anderen delen;
Men moet er voor zorgen dan men geen ongemakkelijk karakter, gedrag, of de ziekte heeft;
Men moet noch van anderen afhankelijk zijn, noch allen wantrouwen;
Men moet niet steeds te belerend zijn;
Men moet niet de gewoonte ontwikkelen om of alles te ontwijken of zich, zonder enig onderzoek, op iets storten.
Men moet niet een slaaf van zijn zintuigen worden of zijn wankele geest de vrije loop laten;
Men moet noch verstand, zintuigen of geest bovenmatig belasten;
Men moet niet proberen om te veel dingen tegelijkertijd te doen;
Men dient niet op basis van woede of vreugde dingen te doen;
Men dient niet voortdurend te verdrietig te zijn;
Men dient noch trots te zijn als gevolg van succes, noch vertwijfeld als gevolg van mislukking;
Men dient altijd zijn bij eigen aard te blijven;
Men dient zich altijd bewust te zijn van de onderlinge afhankelijkheid van oorzaak en gevolg, en overeenkomstig te handelen;
Men moet met betrekking tot het eigen handelen niet al te vooringenomen zijn;
Men moet de moed nooit opgeven en beledigingen vergeten. ”
Moge de Ayurveda zijn tijdloze en plaats onafhankelijke waarden, juist in deze door haat en wantrouwen gekenmerkte tijden, via de gebruikers over de hele wereld verspreiden en tot leven brengen.
Ik dank u diep vanuit mijn hart voor de tijd en aandacht die u besteed om dit artikel te lezen, en de inhoud ervan toe te passen.
Met de beste wensen voor uw gezondheid en persoonlijke ontwikkeling,
Ralph Steuernagel

Voor het oorspronkelijke duitse artikel: klikt u hier:http://www.ayurvedamedizin.de/steuernagel-ayurveda-blog/entry/sadvritta-ethik-moral-im-ayurveda